Menu

Zakelijke Verzekeringen

Veel ondernemingen hebben nauwelijks zicht op hun risico’s en de samenstelling van de verzekeringsportefeuille. Vaak zijn verzekeringen ‘door de jaren heen’ afgesloten en is er nauwelijks sprake van een integrale afweging. Een echte inventarisatie van alle risico’s wordt vrijwel nooit gemaakt, waardoor de dekkingsgraad in geen verhouding staat tot de werkelijke risico’s. Verheij Groep maakt een complete doorlichting van de  bedrijfsprocessen in samenhang met de bestaande portefeuille. Het resultaat is een verantwoord risicobeheer met een passende risicofinanciering.

Wij behandelen o.a. de werkgebieden:

 

  • Aansprakelijkheid - beroeps- bedrijfs, en bestuurdersaansprakelijkheid
  • Materiële risico's - vastgoed - inventaris - bedrijfsschade 
  • Personeel en personele voorzieningen
  • Cyber
  • Rechtsbijstand 
  • Zorgverzekeringen
  • Wagenpark
  • Overige verzekeringen en risico maatwerk

 

Hoewel tegenwoordig ieder risico kan worden afgedekt, moet dat wel in verhouding staan tot de kosten die u hiervoor maakt. In veel gevallen kunnen wij bij professioneel risicobeheer flinke besparingen realiseren en zorg dragen voor een efficiëntere indeling van uw schadeverzekeringen.

Intake:

We beginnen met het opstellen van een duidelijk plan van aanpak op basis van een helder intakegesprek met de eindverantwoordelijke bij uw organisatie over bovengenoemde onderwerpen. Daarna gaan we aan de slag met een 3-stappenplan. De reikwijdte en de randvoorwaarden van de doorlichting zijn hierin bepaald en de eisen waaraan het uiteindelijke advies moet voldoen, liggen vast. Vervolgens maken we concrete werkafspraken over de samenwerking tussen uw medewerkers en onze adviseurs. Belangrijk bij deze samenwerking is wederzijdse openheid. Volledig inzicht in uw bedrijfsvoering is namelijk een must om tot een passend advies te komen.

De duur van de feitelijke doorlichting die daarop volgt, is sterk afhankelijk van de gemaakte afspraken en de hoeveelheid aangeleverde gegevens. Ook is de omvang van uw organisatie en van uw verzekeringsportefeuille van belang voor het tijdspad. Tussentijds vindt er terugkoppeling plaats over de voortgang van het onderzoek. De laatste stap is het uitbrengen en bespreken van ons advies. Wij zijn behulpzaam bij het aanpassen van de schadeportefeuille en de implementatie van uw schadeverzekeringen naar ons als nieuw intermediair. Bestaande verzekeringen voeren we over en de eventuele nieuwe dekkingen richten we helder en transparant in.